13 listopada 2020 r. Gmina Ostrów Lubelski wystąpiła z wnioskiem do Starosty Lubartowskiego o przeprowadzenie postępowania scaleniowego gruntów w na terenie gminy Ostrów Lubelski, w niżej wymienionych miejscowościach wg podziału na grupy obszarów scalenia:

Ostrów Lubelski, Ostrów Lubelski Rolny – obszar scalenia - 3985,8588 ha;

Jamy, Bójki, Kaznów, Kaznów-Kolonia – obszar scalenia – 1732,9489 ha

Kolechowice, Kolechowice -Folwark, Kolechowice-Kolonia – obszar scalenia – 2151,8854 ha;

Rozkopaczew, Rudka Kijańska, Wólka Stara Kijańska – obszar scalenia – 2744,3702

    Ponadto, Gmina zwróciła się do Starosty z wnioskiem o wystąpienie do Marszałka Województwa Lubelskiego o dołączenie wskazanych obszarów do Programu Prac Scaleniowych Województwa Lubelskiego. W dniu 17 listopada otrzymaliśmy informację, że Starostwo Powiatowe w Lubartowie przekazało taki wniosek do Marszałka Lubelskiego.

    Celem scalenia gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu. Scaleniem obejmuje się grunty położone w jednej lub kilku wsiach bądź w ich częściach; grunty te tworzą obszar scalenia. Postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza i wykonuje starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa.