Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

205031 thumb

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

LUDNOŚCI I MIESZKAŃ

W 2021 ROKU

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

bunia

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Wirtualny spacer

spacer

LGD Jagiellońska Przystań

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

Gminne obchody 103. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę
Ostrów Lubelski liderem inwestycji w województwie lubelskim
Informujemy, że 9 października 2021 r. Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2018-2020, w którym pod uwagę brana jest całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat na realizację zadań inwestycyjnych.
Gmina Ostrów Lubelski w grupie porównawczej 10 gmin miejsko-wiejskich w Polsce o zbliżonej liczbie ludności.
Jak wypadamy na tle innych gmin w kraju pod względem realizowanych dochodów i wydatków?
INWESTYCJE
Fotorelacja z akcji poboru krwi
CO DZIAŁO SIĘ W NASZEJ GMINIE W 2020 ROKU ?

 

Ogłoszenie w sprawie zamiaru przekształcenia

Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kolechowicach

w szkołę filialną podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim.

Szanowni Państwo,

Rodzice Uczniów i Wychowanków Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kolechowicach

    W dniu 27 stycznia 2021 roku Rada Miejska w Ostrowie Lubelskim podjęła uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kolechowicach w szkołę filialną podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim.

     Informuję, że z dniem 31 sierpnia 2021 r. podejmuje się zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kolechowicach w Szkołę Filialną im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kolechowicach o strukturze klas I-III z oddziałem przedszkolnym.

     Zgodnie z art. 89 ust. 1, 3, 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) szkoła prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać przekształcona z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący zobligowany jest, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem planowanego przekształcenia, zawiadomić o tym zamiarze rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.

     Jednocześnie informuję, że od 1 września 2021 roku uczniowie od klasy IV do VIII będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim.

     Szkoła Podstawowa w Ostrowie Lubelskim ma bardzo dobre warunki lokalowe. W budynku szkoły mieści się: 15 sal lekcyjnych, które są wyposażone w nowoczesne pomoce multimedialne i posiadają bardzo dobre zaplecze dydaktyczne, pełnowymiarowa sala gimnastyczna oraz stołówka szkolna. Posiłki są przygotowywane na miejscu, w kuchni szkolnej, przez pracowników szkoły zgodnie z systemem HACCP oraz wymogami żywienia.Na terenie szkoły znajduje się boisko wielofunkcyjne „Orlik”. W celu zapewnienia bezpieczeństwa szkoła posiada monitoring wizyjny. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach świetlicowych przed lekcjami, jak również po ich zakończeniu. Obecnie prowadzona jest inwestycja termomodernizacji szkoły oraz kompleksowy remont sali gimnastycznej – inwestycja zostanie zakończona w grudniu 2021 roku.

    Planowane przeniesienie uczniów klas IV-VIII ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kolechowicach do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim ma na celu przede wszystkim dobro dziecka i możliwość kontynuowania nauki w dobrych warunkach. Uczniowie nie będą uczyli się w klasach łączonych. Celem przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kolechowicach jest konieczność dostosowania sieci szkół i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Ostrów Lubelski do realnych potrzeb wynikających z zachodzących zmian demograficznych oraz związaną z tym racjonalizacją ponoszonych kosztów na zadania oświatowe, a także realizacją zadań zmierzających do poprawy jakości pracy placówek szkolnych zarówno pod względem edukacyjnym jak i ekonomicznym.

     Organizacja procesów edukacyjnych w szkole umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. W celu ułatwienia uczniom wszechstronnego rozwoju i podniesienia poziomu kształcenia Szkoła Podstawowa w Ostrowie Lubelskim ściśle współpracuje z instytucjami zlokalizowanymi w bliskim jej sąsiedztwie tj. Centrum Kultury, Publiczną Biblioteką Samorządową, Zespołem Szkół, Przedszkolem Samorządowym. W celu kształcenia kompetencji kluczowych organizowane są zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów np. zajęcia rozwijające uzdolnienia muzyczne, zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne, zajęcia rozwijające uzdolnienia językowe, zajęcia rozwijające uzdolnienia polonistyczne, zajęcia piłki siatkowej.

     Po przekształceniu szkoły uczniowie klas IV-VIII będą mieli zapewniony bezpłatny dowóz i opiekę w czasie transportu do szkoły w Ostrowie Lubelskim. Odległość drogowa pomiędzy szkołami wynosi ok. 4 km. Czas dojazdu ok. 8 min. Realizacja dowozu i odwozu będzie zorganizowana w taki sposób, aby uczniowie mogli w pełni skorzystać z zajęć pozalekcyjnych oferowanych przez Szkołę Podstawową w Ostrowie Lubelskim.

     Propozycja przekształcenia szkoły wraz z obniżeniem stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kolechowicach w szkołę filialną o strukturze z klasami I-III i oddziałem przedszkolnym jest rozwiązaniem kompromisowym między możliwościami finansowymi gminy, warunkami demograficznymi a oczekiwaniami społecznymi. Umożliwi obniżenie kosztów utrzymania szkół. Pozwoli na bardziej racjonalne wykorzystanie środków publicznych oraz będzie optymalne ze względów społecznych; pozostanie szkoła, w której najmłodsze dzieci nadal będą korzystać z edukacji w miejscu zamieszkania. Zachowane zostanie imię szkoły i sztandar. Placówka nadal będzie stanowić ośrodek życia kulturalnego dla mieszkańców wsi.

  Z poważaniemJózef Gruszczyk

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi