Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

bunia

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

Niskie podatki w Gminie

podatki

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Wirtualny spacer

spacer

LGD Jagiellońska Przystań

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

„Liczymy się dla Polski”
CO DZIAŁO SIĘ W NASZEJ GMINIE W 2020 ROKU ?
Fundusz Dróg Samorządowych - dofinansowanie 2020
INWESTYCJE

Zakres działania gminy obejmuje wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.Gmina realizuje zadania własne, zadania470px Ostrów Lubelski gmina location map zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania publiczne powierzone w drodze zawartych porozumień. Do zadań własnych gminy należy: dbałość o porządek publiczny, bezpieczeństwo, oświatę, kulturę, infrastrukturę, pomoc społeczną, ochronę środowiska, zagospodarowanie przestrzenne. Natomiast zadania zlecone przez administrację rządową dotyczą: spraw obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów i obronności.

W systemie Gminnej Ewidencji Ludności w okresie od początku do końca 2020 r. liczba mieszkańców w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się o 37 osób, przez co na 31 grudnia 2020 r. wynosiła 5230 osób, w tym 2 665 kobiet i 2 565 mężczyzn.


   W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych przedstawiała się następująco:
   • liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) wynosiła 920 osób,
     w tym 473 kobiet i 447 mężczyzn,
    • liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym wynosiła 3 141 osób,
     w tym 1 429 kobiet (18-60 lat) i 1712 mężczyzn (18-65 lat),
    • liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1 169 osób,
     w tym 763 kobiet (61 i więcej lat) i 406 mężczyzn (66 i więcej lat).

 Na początku 2020 r. na terenach miejskich mieszkało 2 076 osób, a na terenach wiejskich 3 154 osób.
 Na koniec 2020 r. dane statystyczne przedstawiały się następująco:
• urodziło się w gminie 52 dzieci, w tym 27 dziewczynek i 25 chłopców,
• zmarło 95 osób, w tym 41 kobiet i 54 mężczyzn.

Stan cywilny w 2020 r. zmieniło poprzez:
• małżeństwo - 48 osób, w tym 23 panny i 25 kawalerów,
• rozwód -11 osób,
• zgon współmałżonka - 28 osób, w tym 25 wdów i 3 wdowców.

Przyrost naturalny na początek 2020 r. kształtował się na ujemnym poziomie. Liczba zgonów przewyższyła liczbę urodzeń o 43 osoby. Saldo migracji w naszej gminie na koniec 2020 r. wynosiło +2  tj.  (liczba osób zameldowanych w stosunku do wymeldowanych).


PONAD 11 MILIONÓW ZŁOTYCH ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH POZYSKANO DLA GMINY OSTRÓW LUBELSKI !

W 2020 roku Gmina Ostrów Lubelski pozyskała 11 421 146,08 zł środków ze źródeł zewnętrznych, w tym: na inwestycje      11 127 462,98 zł, na wydatki bieżące: 293 683,10 zł. W stosunku do roku 2019 kwota pozyskanych przez Gminę dodatkowych środków do budżetu jest wyższa o ponad połowę.W 2019 roku Gmina Ostrów Lubelski pozyskała 5 684 898,20 zł środków ze źródeł zewnętrznych. Środki zewnętrzne stanowią jedno z dodatkowych, a przy tym bardzo istotnych źródeł finansowania działalności. Wpływają na zwiększenie potencjału inwestycyjnego, przez co traktowane są one jako istotny czynnik rozwoju lokalnego. Gmina pozyskiwała dofinansowania zewnętrzne, w tym środki europejskie, środki z funduszu dróg samorządowych głównie na działania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, infrastrukturą drogową, oświatą oraz szeroko rozumianym społeczeństwem. 

Źródła dofinansowania działalności Gminy Ostrów Lubelski w 2020 r.:
1. Fundusz Dróg Samorządowych – dofinansowanie do przebudowy dróg gminnych w Kolechowicach, Kolechowicach Kolonii, Kaznowie Kolonii i Rozkopaczewie wyniosło łącznie 4 236 726,00 zł,

2. Środki celowe Województwa Lubelskiego związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolnej – wpłynęło      80 000,00 zł jako dofinansowanie do modernizacji drogi gminnej w Wólce Starej Kijańskiej,

3. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – gmina otrzymała łącznie 4 153 928,00 zł, w tym:
- 1 453 928,00 zł na dofinansowanie własnych inwestycji;
- 2 700 000,00 zł na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa Przedszkola Samorządowego w Ostrowie Lubelskim”,

4. Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej – wpłynęło 52 063,00 zł jako dofinansowanie do inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie działki nr 160 przy ulicy Lubartowskiej w Ostrowie Lubelskim”,

5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy – pozyskano dofinansowanie do samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Jamach w łącznej kwocie 560 000,00 zł (WFOŚiGW – 380 000,00 zł; Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – 180 000,00 zł),

6. Budżet Unii Europejskiej – dofinansowanie do zadań inwestycyjnych wyniosło 2 044 745,98 zł i dotyczyło następujących inwestycji:
„Termomodernizacja SP w Ostrowie Lubelskim” – 105 342,94 zł,
„Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski” – 55 797,50 zł,
„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski” – 468 467,76 zł,
„Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrów Lubelski”–1 415 137,78 zł,

7. Budżet Unii Europejskiej – otrzymano dofinansowanie i granty do zadań bieżących w łącznej kwocie 293 683,10 zł do następujących zadań:
„Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” – 113 825,39 zł,
„Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski” – 179 857,71 zł.

Poza wymienionymi środkami zewnętrznymi na działalność inwestycyjną i bieżącą Gmina Ostrów Lubelski pozyskała nieodpłatnie samochód FIAT DUCATO. Darowiznę na rzecz gminy przekazał Lubelski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego. Po odpowiednim przystosowaniu samochód służy do przewozu dzieci do szkół z terenu gminy.


Fundusz sołecki
Fundusz sołecki to wydzielona część budżetu gminy, o przeznaczeniu którego decydują sami mieszkańcy. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
W 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 336 389,19 zł zrealizowano  następujące przedsięwzięcia:
Sołectwo Bójki:   
• Projekt remontu drogi na odcinku Ostrów Lubelski - Bójki - 8 000,00 zł,
• Remont i zadania naprawcze w remizie w Bójkach – 1 997,73 zł,
• Doposażenie remizy OSP Bójki – 449,00 zł,
Sołectwo Jamy:
• Zakup kostki brukowej do remizy OSP Jamy – 451,90 zł,
• Zakup  piaskownicy na plac zabaw w Jamach- 5 000,00 zł,
• Zakup wiaty przystankowej – 3 997,30 zł,
• Remonty bieżące dróg na terenie sołectwa Jamy – 10 992,75  zł,
Sołectwo Kaznów:
• Zakup krzeseł i stołów dla Szkoły Podstawowej w Kaznowie - 12 230,00 zł,
• Zakup piłkochwytów dla Szkoły Podstawowej w Kaznowie  - 4 000,00 zł,
• Wyposażenie do samochodu OSP Kaznów – 2 500,00 zł,
Sołectwo Kaznów Kolonia:
• Remont dróg gminnych w sołectwie Kaznów Kolonia – 16 656,94 zł,
• Wymiana piłkochwytów na boisku szkolnym w Kaznowie – 4 000,00 zł,
Sołectwo Kolechowice I:  
• Remont i wyposażenie kuchni w Szkole Podstawowej w Kolechowicach – 996,37 zł,
• Remont dróg i mostków gminnych w Kolechowicach – 16 828,91 zł,
Sołectwo Kolechowice II:
• Remont dróg gminnych w sołectwie Kolechowice II – 15 066,20 zł,
Sołectwo Kolechowice-Folwark:
• Zakup farb, lakieru do Szkoły Podstawowej w Kolechowicach – 999,00 zł,
• Remont w budynku remizy OSP w Kolechowicach Folwarku – 15 107,50 zł,
Sołectwo Kolechowice-Kolonia:
• Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kolechowice Kolonia  - 10 000,00 zł,
• Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie działki nr 160 przy ulicy Lubartowskiej
w Ostrowie Lubelskim – 6 000,00 zł,
• Zakup termosu, patelni, garnka dla sołectwa Kolechowice Kolonia – 880,30 zł,
Sołectwo Rozkopaczew I:
• Remonty dróg gminnych w sołectwie Rozkopaczew I – 19 526,69 zł,
• Ułożenie kostki brukowej przed remizą OSP Rozkopaczew I – 14 500,00 zł,
• Organizacja Święta Rodziny w Szkole Podstawowej w Rozkopaczewie – 1 000,00 zł,
• Zakup węży strażackich dla OSP Rozkopaczew I – 999,94 zł,
Sołectwo Rozkopaczew II:
• Remont dróg gminnych w sołectwie Rozkopaczew II – 18 010,20 zł,
• Zakup umundurowania, obuwia i radiostacji dla OSP Rozkopaczew II – 5 000,00 zł,
• Zakup termosu gastronomicznego dla sołectwa Rozkopaczew II – 487,08 zł,
• Organizacja Święta Rodziny w Szkole Podstawowej w Rozkopaczewie – 500,00 zł,
Sołectwo Rudka Kijańska:
• Remont drogi asfaltowej w Rudce Kijańskiej – 13 279,46 zł,
Sołectwo Wólka Stara Kijańska:
• Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie działki nr 160 przy ulicy Lubartowskiej w Ostrowie Lubelskim -18 000,00 zł,
• Organizacja Święta Rodziny w Szkole Podstawowej w Rozkopaczewie – 566,66 zł,
Sołectwo Ostrów Lubelski – Partyzantów:
• Zakup wyposażenia dla młodzieżowej drużyny pożarniczej w jednostce OSP Ostrów Lubelski – 1 000,00 zł,
• Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Reymonta i Partyzantów – 2 980,00 zł,
• Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych
(ul. Partyzantów, ul. Batalionów Chłopskich, Bójki) – 29 000,00 zł,
• Instalacja urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych na placu zabaw NIVEA – 6 998,00 zł,
Sołectwo Ostrów Lubelski – Kościuszki: 
• Doposażenie młodzieżowej drużyny pożarniczej przy OSP w Ostrowie Lubelskim – 400,00 zł,
• Zakup strojów ludowych dla Zespołu Śpiewaczego Ostrowianki-Polesianki – 680,01 zł,
• Remont przepustu i drogi dojazdowej do łąk – 1 928,00 zł,
• Remonty dróg gminnych – 28 000,25 zł,
Sołectwo Ostrów Lubelski - Śródmieście, Zamoście:
• Zakup strojów ludowych dla Zespołu Śpiewaczego Ostrowianki-Polesianki – 1 500,00 zł,
• Doposażenie OSP w Ostrowie Lubelskim  - 1 000,00 zł,
• Odwodnienie ulicy Garbarskiej w Ostrowie Lubelskim – 10 000,00 zł,
• Sporządzenie dokumentacji technicznej na: przedłużenie utwardzenia ul. Króla Zygmunta, pokrycie nową nawierzchnią ul. Pod Lipami, ul. Garbarskiej – 24 879,00 zł.


Polityka społeczna i prorodzinna 

Realizując cele polityki społecznej i prorodzinnej na szczeblu gminnym na rzecz społeczności lokalnej zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z budżetu gminy zostały zrealizowane następujące wydatki:

• wypłacono „gminne becikowe” dla 38 nowonarodzonych dzieci na kwotę 19 000,00 zł,
• udzielono pomocy finansowej dla „Rodzin 3+” jako dopłatę do kosztów śmieci w kwocie 6 743,64 zł,
• dopłacono do kosztów zużytej wody w kwocie 30 008,46 zł,
• dopłacono do kosztów odprowadzania ścieków do oczyszczalni w kwocie 227 922,93 zł,
• dopłacono do wywozu nieczystości płynnych w kwocie 44 691,01 zł.


Pomoc publiczna 

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców polega w szczególności na odroczeniu terminu płatności podatku lub rozłożeniu jego płatności na raty, umorzeniu zaległości podatkowych w całości lub w części.

Ulgi w podatkach lokalnych
Wpłynęło 12 wniosków o przyznanie ulgi w podatku, w tym:

• 5 wniosków od osób prawnych o przyznanie ulgi w podatku. W przypadku tych  wniosków wydano trzy decyzje przyznające ulgi (umorzenie), na dwa wnioski wydano postanowienie “bez rozpatrzenia”.
• 7 wniosków od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o przyznanie ulgi w podatku. W przypadku tych wniosków wydano cztery decyzje przyznające ulgi (umorzenie), na dwa wnioski wydano postanowienie “bez rozpatrzenia”, jeden wniosek jest w trakcie rozpatrywania.
Jedno przedsiębiorstwo skorzystało ze zwolnienia z podatku wprowadzonego Uchwałą Nr VIII/60/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy.

Zwrot podatku akcyzowego
W 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Lubelskim wydano 782 decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwota dotacji wypłacona producentom rolnym z terenu Gminy Ostrów Lubelski, na zwrot podatku akcyzowego w 2020 r. wyniosła 455 940,77 zł. Środki finansowe te pochodzą z budżetu państwa.


Podatki lokalne
    Na podstawie ewidencji wymiarowej podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości zarejestrowanych jest 4688 czynnych pozycji podatkowych. W 2020 roku wystawiono 4503 nakazy płatnicze i 270 decyzji administracyjnych dotyczących zmian  w posiadaniu gruntów i nieruchomości. Wydano 10 decyzji dotyczących ulg i zwolnień w sprawach podatkowych oraz 290 zaświadczeń o stanie majątkowym i dochodzie rocznym podatników. 

Wpływy z podatków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. od osób fizycznych wyniosły:
• podatek od nieruchomości: 389 469,59 zł,
• podatek rolny: 564 882,55 zł,
• podatek leśny:  24 775,01 zł,
• podatek od środków transportowych: 73 059,40 zł, 
• pobrane koszty upomnień i odsetek wyniosły: 7 033,45 zł
Łącznie wpływy wyniosły: 1 059 220 zł.

Według stanu na 31 grudnia 2020 r. łączne zaległości w zobowiązaniach osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych wynoszą: 100 776,12 zł.

Wpływy z podatków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. od osób prawnych wyniosły:
• podatek od nieruchomości: 490 887,54 zł
• podatek rolny: 6 403,00 zł,
• podatek leśny: 54 576,50 zł,
• podatek od środków transportowych: 5 617,00 zł,
• pobrane koszty upomnień i odsetek wyniosły: 598,20 zł,
Łącznie wpływy wyniosły: 558 082,24 zł.


Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. łączne zaległości w zobowiązaniach osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych wynoszą: 309 793,33 zł. W stosunku do wszystkich zaległości podatkowych prowadzona jest egzekucja należności dla gminy.

    Na terenie gminy funkcjonuje 48 podmiotów gospodarczych, które opłacają podatek od nieruchomości, rolny i leśny. W 2020 r. przyjęto i skontrolowano 108 deklaracji na podatki od osób prawnych łącznie z korektami, w tym: podatek od nieruchomości - 66, podatek rolny - 32, podatek leśny – 10. Przyjęto i skontrolowano 48 deklaracji na podatek od środków transportowych wraz ze zmianami, w tym: od osób fizycznych - 38, od osób prawnych – 10


INFRASTRUKTURA I INWESTYCJE

Gmina Ostrów Lubelski stoi przed wieloma wyzwaniami. Podnoszenie komfortu i jakości życia mieszkańców wymaga ciągłych inwestycji w infrastrukturę techniczną i społeczną. Aby przyspieszyć realizację zaplanowanych zadań i inwestycji staramy się pozyskiwać dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. 
W 2020 roku kwota pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji gminnych to ponad 11 milionów złotych. 
Inwestycje gminne

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim.

Wartość inwestycji: 2 000 000 zł. 
Kwota dofinansowania: 1 375 395,00 zł. 
Wkład własny: 624 605,00 zł.
Wykonawcą robót jest „INTER-ART ROBERT KALICKI” z siedzibą w Lublinie
Wykonawca w ramach zamówienia wykona w szczególności:
• docieplenie stropu wełną mineralną,
• docieplenie stropu styropianem,
• docieplenie ścian zewnętrznych styropianem,
• wymiana drzwi zewnętrznych,
• wymiana okien wraz z montażem nawiewników okiennych,
• modernizacja systemu c. o. polegająca na wymianie orurowania oraz grzejników,
• wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED,
• montaż pompy ciepła powietrze – woda,
• remont sali gimnastycznej.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do dnia 15 listopada 2021 roku.
Inwestycja realizowana będzie w latach 2020 – 2021. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrów Lubelski.
Wartość inwestycji: 2 979 000,00 zł. 
Kwota dofinansowania: 2 051 000,00 zł. 
Wkład własny: 928 000,00 zł.

W ramach zadania wykonana została przebudowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ostrowie Lubelskim.

W ramach rozbudowy stacji uzdatniania wody wykonano między innymi:
• instalację technologiczną,
• instalację wewnętrzną – kanalizację popłuczną,
• instalację elektryczną,
• instalację fotowoltaiczną o mocy 7,98 kW.
W ramach przebudowy sieci wodociągowej:
• wymieniono orurowanie wykonane m.in. z azbestu. Łączna długość rurociągów wymienianej sieci: 7,5 km,
• rozbudowano sieć wodociągową w  ulicy Lubartowskiej i Żabiej. Długość rozbudowywanej sieci: 61 m.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski
W ramach projektu “Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski” wykonano roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Kaznowie oraz w Rozkopaczewie.

W Szkole Podstawowej w Kaznowie zostały wykonane następujące roboty:
• wymiana paneli podłogowych,
• roboty malarskie,
• roboty instalacyjne sanitarne aneksu kuchennego,
• naprawa urządzeń placu zabaw

Wartość robót: 16 374,71 zł.

W Szkole Podstawowej w Rozkopaczewie wykonano przebudowę i remont lokalu usługowego z przeznaczeniem na oddział przedszkolny.
W ramach zadania zostały wykonane między innymi:
• roboty rozbiórkowe i demontażowe,
• roboty budowlane,
• naprawa schodów zewnętrznych,
• pilastry p.poż – 2 szt.,
• zatoka przy przejeździe,
• instalacja wentylacji,
• instalacja elektryczna,
• instalacja centralnego ogrzewania,
• instalacja wod-kan,
• wyposażenie technologiczne,

Wartość robót: 96 647,57 zł.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 12.1. Edukacja przedszkolna.

Laptopy do zdalnej nauki:

Gmina Ostrów Lubelski zakupiła w 2020 roku 48 laptopów do szkół podstawowych w gminie Ostrowie Lubelskim dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji:
• 28 sztuk zakupiono w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
• 20 sztuk zakupiono w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Łączne dofinansowanie wyniosło 106 634,60 zł.

„Wymiana czynnika solarnego w 506 instalacjach solarnych zamontowanych w ramach projektu: „Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

W 2020 roku wymieniono płyn w instalacjach solarnych zamontowanych w 2014 roku w ramach projektu „Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Wykonawcą była PRO-ENERGIA Agnieszka Ostrowska-Kostow z Lublina.

Wartość zadania: 128 535,00 zł.

Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ostrów Lubelski.

W maju 2020 roku złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.W ramach zadania wykonana będzie modernizacja stacji uzdatniania wody w Kaznowie Kolonii, Kolechowicach Kolonii, Rozkopaczewie oraz wybudowana sieć wodociągowa w Rozkopaczewie.

Wysokość dofinansowania: do 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Aktualnie wnioski poddawane są ocenie przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Po niej zostanie ogłoszona lista rankingowa złożonych wniosków.

W grudniu 2020 roku gmina Ostrów Lubelski otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę Przedszkola Samorządowego w Ostrowie Lubelskim w wysokości 2,7 mln. zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022. Środki finansowe pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.


Drogownictwo 

Długości dróg gminnych na terenie miasta i gminy z podziałem na rodzaj nawierzchni na początku i na koniec 2020 roku były następujące:

tabel

Powierzchnia chodników i ścieżek rowerowych na 31 grudnia 2020 r. wynosiła 12 022 m2.

 W 2020 gmina Ostrów Lubelski zrealizowała inwestycje  na kwotę  4 970 389,44 zł.

Kwotę dofinansowania zewnętrznego pozyskanego do zrealizowania w/w inwestycji drogowych obrazuje poniższa tabela:
tabel 1

W 2020 roku rozpoczęta została inwestycja drogowa pn. Przebudowa drogi gminnej nr 103621L w miejscowościach Kolechowice Kolonia i Kolechowice” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (nabór 2020 – zadanie jednoroczne) o długości 3 341 m.
Wartość robót budowlanych: 1 730 945,54 zł. 
Kwota pozyskanej dotacji: 1 211 661,00 zł.

W 2020 roku w ramach wydatków bieżących wykonane zostały nowe nawierzchnie dróg gminnych z powierzonego destruktu asfaltowego o łącznej długości 1318 m. Roboty wykonane były w październiku i grudniu, na następujących drogach:
• w Kolechowicach na długości 200 m,
• w Kolechowicach Kolonii na długości 210 m,
• ul. Jagiellońska w Ostrowie Lubelskim na długości 60 m,
• ul. Litewska) w Ostrowie Lubelskim) na długości 50 m,
• nr 120144L na dz. nr 2376/3 (ul. Królewska) w Ostrowie Lubelskim na długości 233 m, jako wzmocnienie wykonanej w 2019 roku nawierzchni z destruktu,
•  w Rozkopaczewie (graniczna z Wólką Starą Kijańską) na długości 565 m.

W latach 2018-2020 w tej technologii wykonane zostały nawierzchnie dróg gminnych o łącznej długości 8 025 m. Destrukt asfaltowy w ilości 5 078,70 ton o wartości 330 116,81 zł, przekazany został nieodpłatnie przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie na podstawie uchwał Zarządu Województwa Lubelskiego.
Koszt wykonania tych robót wyniósł 46 617,00 zł.
 Oświetlenie uliczne 
    Na terenie gminy zlokalizowanych jest 458 lamp ulicznych zasilanych z 31 punktów sterowania oświetleniem, których właścicielem jest PGE Dystrybucja S.A. oraz 37 opraw oświetlenia zewnętrznego LED 56W  na 36 słupach zasilanych z 3 punktów sterowania oświetleniem, których właścicielem jest Gmina Ostrów Lubelski. Koszt oświetlenia ulicznego w 2020 roku wyniósł 218 501,40 zł, w tym koszt oświetlenia wydzielonego 6 822,78 zł. Na oświetlenie wydzielone posiadamy gwarancję do 2022 roku.

7 sierpnia 2020 r. podpisana została umowa z Województwem Lubelskim o dofinansowanie projektu pt. „Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrów Lubelski” w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności, w formie dofinansowania UE. 

Całkowita wartość projektu wynosi 1 695 164, 80 zł.
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą: 1 170 441, 43 zł.
Planowana kwota dofinansowania projektu ze środków zewnętrznych wynosi 994 875,19 zł (85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu).

Okres realizacji Projektu ustalono się na:
• rozpoczęcie realizacji: 2017-03-14
• zakończenie rzeczowe realizacji: 2021-12-15
• zakończenie finansowe realizacji: 2021-12-31
Zakres projektu obejmuje system oświetlenia Gminy Ostrów Lubelski: 491 punktów świetlnych zasilanych z 31 punktów sterowania oświetleniem. Inwestycja obejmuje:
• wymianę 458 opraw oświetleniowych w celu spełnienia wymagań oświetleniowych dla modernizowanych odcinków dróg,
• budowę 25 punktów oświetleniowych LED,
• przebudowę 31 punktów sterowania oświetleniem. 


Gospodarka nieruchomościami

Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomościami i Kodeksie Cywilnym. Grunty będące własnością Gminy Ostrów Lubelski mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, użytkowanie, dzierżawę czy najem.
Gmina jest właścicielem 489,97 ha gruntów, 19 lokali mieszkalnych, 4 lokali socjalnych,
5 obiektów szkolnych, 5 remiz OSP, 1 przychodni służby zdrowia oraz 18 innych budynków.
Sposób zagospodarowania mienia przedstawia się następująco:
• grunty w wieczystym użytkowaniu - 1,91 ha; 
• grunty w zarządzie jednostek - 18,53 ha; 
• grunty przekazane w dzierżawę - 73,59 ha; 
• grunty, lasy, parki oraz drogi w bezpośrednim zarządzie gminy - 395,94 ha.
Wyżej wymienione grunty posiadają uregulowany stan prawny, a prawo własności nieruchomości zostało ujawnione w księgach wieczystych prowadzonych przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubartowie.


Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo mieszkańców jest jednym z podstawowych zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. W zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego obsługę prewencyjną zapewnia Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie. Natomiast bezpieczeństwo przeciwpożarowe zapewnia 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy w tym 2 jednostki - OSP Ostrów Lubelski i Jamy - są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Skupiają one 340 strażaków czynnych będących w jednostkach operacyjno-taktycznych, czyli mogących brać czynny udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych. Czterdziestu z nich posiada zaświadczenie ukończenia szkolenia kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dzięki tym kwalifikacjom niejednokrotnie jako pierwsi na miejscu zdarzenia udzielają pierwszej pomocy.
26 września 2020 roku odbyła się uroczystość 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Lubelskim. Obchody rocznicowe rozpoczęła uroczysta msza św. sprawowana przez ks. Stanisława Kluskę – proboszcza parafii Ostrów Lubelski, podczas której został dokonany akt poświęcenia nowego sztandaru, ufundowanego przez społeczność lokalną jako wotum wdzięczności za długoletnią, pełną poświęcenia i zaangażowania działalność jednostki OSP w Ostrowie Lubelskim. 
Dla OSP Jamy zakupiony został średni samochód GBA 3,5/24 MAN TGM. Należy on do najnowszych wozów ratowniczo-gaśniczych, spełniających wszelkie normy dla tego typu pojazdów. Samochód ten dostosowany jest do poruszania się w terenie, łatwo pokonuje wszelkie przeszkody terenowe, co jest szczególnie ważne w przypadku konieczności dotarcia do miejsc prowadzenia akcji, gdzie brak jest drogi asfaltowej. Zakup specjalistycznego wozu strażackiego wraz z wyposażeniem pozwoli na sprawniejsze podejmowanie akcji, szybszy dojazd OSP na miejsce zdarzenia oraz większą skuteczność podejmowanych czynności przez strażaków. Posiadając nowoczesny sprzęt, jednostka OSP Jamy, należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, będzie mogła także z większą skutecznością wspomagać działania Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie.
Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 790 890,00 zł, środki na zakup pojazdu pochodziły m.in. z WFOŚiGW w Lublinie 380 000,00 zł, z Gminy Ostrów Lubelski 210 000,00 zł, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 180 000,00 zł oraz środków własnych uzyskanych od sponsorów: Lubelski Węgiel Bogdanka, Zakład Produkcyjny BEMPRESA, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Zakład Mleczarski Laktopol, Nadleśnictwo Lubartów, Nadleśnictwo Parczew, Pani Monika Żukowska, Pan Józef Sawicz, Pan Krzysztof Ryl.


Pomoc społeczna

Zadania określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  realizuje  Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim. Ponadto Ośrodek realizuje zadania wynikające z innych ustaw, tj.: ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie  zasiłków dla opiekunów, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Program rządowy 500+),ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”  oraz  realizował rządowy Program ,,Dobry Start” ustanowiony Uchwałą  Rady Ministrów  Nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu ,,Dobry start”.

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2020 r. były 193 rodziny (liczba osób w rodzinach 502). W placówce stacjonarnej pomocy społecznej tj. w domach pomocy społecznej przebywało 11 mieszkańców gminy w tym: 1 osoba w placówce dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 2 osoby w placówkach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz  8  w placówkach dla osób w podeszłym wieku. Odpłatność gminy za pobyt mieszkańców w DPS  wyniosła  183 476,69 zł. Ze schroniska dla osób bezdomnych korzystały 2 osoby, koszt 5 539,55 zł (nasza gmina była ostatnim miejscem zameldowania tych osób na pobyt stały). Z usług opiekuńczych skorzystało 8 osób wydatkowano 108 342,16 zł. Wydatki z tytułu sprawienia pogrzebu dla podopiecznego wyniosły  3 900,00 zł.

Pomoc w formie posiłku w szkole otrzymało 111 dzieci (56 rodzin z terenu gminy) w ramach realizacji Programu ,,Posiłek w szkole i w domu”,  koszt programu wyniósł 46 000,00 zł (w tym  z budżetu Wojewody 36 800 zł, z Gminy 9 200 zł ). Ponadto realizowano świadczenia pieniężne (w tym: zasiłki stałe, zasiłki okresowe  i celowe). 

W ramach  Rządowego Programu ,,Rodzina 500+”  świadczenie wychowawcze na początku 2020 r. Pobierały 483 rodziny, a na koniec roku 510. Liczba dzieci uprawnionych, które otrzymały świadczenia na koniec grudnia 2020 r., wyniosła 849,  wydatkowano 5 238 288,43 zł. W zakresie Rządowego Programu ,,Dobry Start”( 300+), wpłynęło 398 wniosków, wypłacono świadczenia jednorazowe dla 600 dzieci, wydatkowano na ten cel 180 000,00 zł .

Świadczenia rodzinne na początku roku 2020  pobierało 299 rodzin (w tym 150 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne  na dzieci), a na koniec roku  259 (w tym zasiłek rodzinny 115 rodzin). Na świadczenia rodzinne w 2020 r. przeznaczono 1 807 884 zł, w tym: na zasiłki  rodzinne wraz z dodatkami 664 327 zł, zasiłki pielęgnacyjne  367 850 zł, świadczenie pielęgnacyjne 522 139 zł, specjalny zasiłek  opiekuńczy 125 240 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 38 000 zł, świadczenia rodzicielskie 90 328 zł.

W sprawach o świadczenie z funduszu alimentacyjnego przyjęto 22 wnioski, wydatkowano 166 496,98 zł. Powyższe zadanie sfinansowano ze środków pochodzących z budżetu państwa.

W ramach Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny wydano karty dla 10 nowych  rodzin z dziećmi oraz dla 10 rodzin , które w przeszłości wychowywały  przynajmniej troje dzieci.

Dofinansowanie do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymały 33 rodziny w tym 25 rodzin z trojgiem dzieci oraz 6 rodzin z czworgiem, 2 rodziny z pięciorgiem dzieci, wydatkowano 6743,64 zł .

Współpracowano z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie i troje  dzieci z terenu gminy skierowano na kolonie letnie do miejscowości   Szczebrzeszyn , woj. lubelskie
w okresie od 15.07- 24.07.2020 r.

W 2020 r. w zakresie realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie procedurą Niebieskiej Karty było objętych 13 rodzin. Wszystkie formularze NK sporządzone zostały przez Policję. Rodziny (41 osób w rodzinach) objęte zostały działaniami Zespołu Interdyscyplinarnego (ustalenia, zobowiązania, informacje nt. przemocy oraz możliwości jej ograniczenia, 3 osoby skierowano do podjęcia leczenia odwykowego). 

 

 

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi