Jak wypadamy na tle innych gmin w kraju pod względem realizowanych dochodów i wydatków? 

    Na to pytanie pomogą nam odpowiedzieć poniższe wykresy. Opracowanie przygotowała zewnętrzna firma dla gmin należących do Związku Gmin Lubelszczyzny. Gmina Ostrów Lubelski zaprezentowana została w grupie porównawczej 10 gmin miejsko-wiejskich w Polsce o zbliżonej liczbie ludności z województw: dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, opolskiego, podlaskiego, lubuskiego.

Porównanie na mieszkańca Gmina Ostrów Lubelski 1

Powyższy obraz przedstawia dochody bieżące i dotacje inwestycyjne porównywanych gmin w przedziale lat 2015-2020. Wykresy w pierwszym wierszu obrazują dochody bieżące gmin, dochody przypadające na 1 mieszkańca oraz średnio dochody na 1 mieszkańca z okresu 4 lat. W latach 2015-2020 dochody bieżące w Gminie Ostrów Lubelski wykazują tendencję wzrostową, jednakże w przeliczeniu na 1 mieszkańca są niskie w porównaniu do innych badanych gmin, a nawet są poniżej średniej w tych gminach. W wierszu drugim wykresy przedstawiają dochody bieżące tzw. własne, tj. bez subwencji oświatowej i dotacji celowych. Od 2016 roku zauważamy tendencję wzrostową powyższych dochodów (wykres 1). Kolejne wykresy potwierdzają, że dochody własne naszej gminy są niskie. Jedynie jedna z badanych gmin ma niższe dochody własne od Gminy Ostrów Lubelski. Wiersz trzeci przedstawia pozyskane środki na inwestycje. Na pierwszym wykresie widzimy, że od 2018 roku do budżetu Gminy Ostrów Lubelski wpływa coraz więcej środków zewnętrznych. Rekordowy jest rok 2020, w którym to pozyskano ok. 11 mln złotych. Wykres drugi obrazuje kwoty dotacji inwestycyjnych przypadające na 1 mieszkańca. W Gminie Ostrów Lubelski otrzymane kwoty dotacji inwestycyjnych przypadające na 1 mieszkańca są prawie w każdym roku badanym wyższe od średnich dotacji w gminach.  W 2020 roku są trzykrotnie wyższe od średniej w gminach. Oznacza to skuteczność Gminy Ostrów Lubelski w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania. Pod względem pozyskanych środków przypadających na 1 mieszkańca jesteśmy na trzecim miejscu w rankingu badanych gmin.

 

Porównanie na mieszkańca Gmina Ostrów Lubelski 2 Obraz drugi przedstawia dochody gmin z tytułu udziału w podatku PIT, dochody z podatku od nieruchomości oraz opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. W wierszu pierwszym obserwujemy w 2018 roku znaczny wzrost dochodów naszej gminy z tytułu  podatku PIT. Natomiast zjawisko niekorzystne - spadku dochodów z PIT nastąpiło w 2020 roku w stosunku do roku 2019. Spadek był odczuwalny w budżecie gminy ze względu na pandemie COVID-19. Dochody z PIT w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Gminie Ostrów Lubelski są na poziomie średniej w badanych gminach. W wierszu drugim analizując wpływy do budżetu Gminy Ostrów Lubelski z tytułu podatku od nieruchomości można stwierdzić, że w badanych latach są one niemalże na takim samym poziomie. Oznacza to,  że w minionych latach podatek od nieruchomości nie był znacząco podnoszony. W przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy podatek od nieruchomości w naszej gminie jest bardzo niski w porównaniu do średniej w badanych gminach. Gmina Ostrów Lubelski jest na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o średnie wpływy dochodów z podatku od nieruchomości przypadające na 1 mieszkańca gminy. Wiersz trzeci przedstawia opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W budżecie Gminy Ostrów Lubelski brak jest wpływów z tytułu tejże opłaty, gdyż zadanie gospodarowania odpadami realizuje Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej, którego członkiem jest gmina.

Porównanie na mieszkańca Gmina Ostrów Lubelski 3

Obraz trzeci przedstawia wydatki bieżące gmin łącznie, wydatki na edukację oraz wydatki na administrację. W wierszu pierwszym widzimy tendencję wzrostową wydatków bieżących w latach 2015-2020 we wszystkich gminach. W Gminie Ostrów Lubelski wydatki bieżące przypadające na 1 mieszkańca są niższe niż średnie wydatki gmin, ale wyższe od minimalnych. W grupie badanych gmin jedynie jedna gmina ma średnie wydatki bieżące na 1 mieszkańca niższe od Gminy Ostrów Lubelski.   W drugim wierszu przedstawione są wydatki na edukację. W naszej gminie widzimy niepokojący skokowy wzrost wydatków na edukację od roku 2018. W latach 2015-2018 wydatki na edukację przypadające na 1 mieszkańca są niższe, niż średnie w badanych gminach. Natomiast w latach 2019-2020 są już wyższe, od średniej. W wierszu trzecim analizujemy wydatki na administrację w gminach. W latach 2015-2017 wydatki na administrację w Gminie Ostrów Lubelski były na zbliżonym poziomie, w 2018 roku widoczny jest ich wzrost. Powodem tej sytuacji jest zmiana klasyfikacji budżetowej. Począwszy od 2018 roku wydatki Zespołu Obsługi Oświaty Samorządowej w Ostrowie Lubelskim są klasyfikowane jako wydatki administracji, wcześniej były to wydatki oświatowe. W latach 2018-2020 wydatki na administrację są na zbliżonym poziomie. W przeliczeniu na 1 mieszkańca wydatki na administrację w Gminie Ostrów Lubelski są znacznie poniżej średniej dla badanych gmin. Na ostatnim wykresie słupkowym widzimy, że jedynie jedna gmina spośród badanych ma wydatki niższe, niż Gmina Ostrów Lubelski.