unnamed

inwestcje

logo

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Niskie podatki w Gminie

podatki

Rada Miejska

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Wirtualny spacer

spacer

LGD Jagiellońska Przystań

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

11 października 2019 r. podpisane zostały umowy z konsorcjum w składzie: Lider: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Partner: Altor Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki na „Przebudowę dróg gminnych w Gminie Ostrów Lubelskim” obejmujące zadania:

Zadanie nr 1: „Przebudowa dróg gminnych 103626L i 103627L w Rozkopaczewie”

Zadanie nr 2: „Przebudowa drogi gminnej 103625L w Kolechowicach”

Zadanie nr 3: „Przebudowa dróg gminnych 103616L i 103617L w Kaznowie Kolonii”.

W dniu 31 października 2019 r. został przekazany protokólarnie teren pod plac budowy. Termin zakończenia robót zaplanowano do 16 października 2020 roku.

76645584 1705612459574579 733329107030376448 n16 października 2019 r. odebrana została inwestycja drogowa pn. „Przebudowa drogi gminnej 103592L – ul. Okopowa w Ostrowie Lubelskim”.

W 2019 roku wykonany został odcinek drogi o długości 96 m.

W 2018 roku wykonany został odcinek drogi o długości 150 m.

Przebudowa polegała na wykonaniu nowej nawierzchni ulicy o szerokości jezdni 5,00 m z krawężnikiem ustawionym na płask. Koszt przebudowy całej drogi o długości 246 m wynosi 189 198,12 zł. Wykonawcą robót był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim.

Podpisana została umowa z Wojewodą Lubelskim w sprawie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 836.123,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 103625L w Kolechowicach", zgodnie z zakresem rzeczowym określonym we wniosku nr FDS/G/182/2019 o dofinansowanie zadania. Wkład własny Beneficjenta w zakresie kosztu kwalifikowalnego zadania wynosi 358.339,56 zł. Łączny kwalifikowalny koszt realizacji zadania wynosi 1.194.462,56 zł. Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Podpisana została umowa z Wojewodą Lubelskim w sprawie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.562.574,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych 103616L i 103617L w Kaznowie Kolonii", zgodnie z zakresem rzeczowym określonym we wniosku nr FDS/G/181/2019 o dofinansowanie zadania. Wkład własny Beneficjenta w zakresie kosztu kwalifikowalnego zadania wynosi 669.675,21 zł. Łączny kwalifikowalny koszt realizacji zadania wynosi 2.232.249,21 zł. Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych zadania.

24 września 2019 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe w sprawie zamówienia publicznego prowadzone przez Gminę Ostrów Lubelski, w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Ostrów Lubelski” obejmującego zadania:

Zadanie nr 1: „Przebudowa dróg gminnych 103626L i 103627L w Rozkopaczewie”

Zadanie nr 2: „Przebudowa drogi gminnej 103625L w Kolechowicach”

Zadanie nr 3: „Przebudowa dróg gminnych 103616L i 103617L w Kaznowie Kolonii”

Na każde zadanie wpłynęły po 3 oferty. Na trzy zadania najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum w składzie: Lider: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Partner: Altor Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Porównując planowane wydatki z wybraną ofertą można stwierdzić, że wystąpią duże oszczędności. Obrazuje to poniższe zestawienie:

Lp.

Nazwa zadania

Kwota zmniejszenia wydatków kwalifikowalnych /zł/

Kwota zmniejszenia wydatków kwalifikowalnych /%/

1.

Przebudowa dróg gminnych 103626L i 103627L w Rozkopaczewie

850 274,95

24,0

2.

Przebudowa drogi gminnej 103625L w Kolechowicach

230 552,47

19,3

3.

Przebudowa dróg gminnych 103616L i 103617L w Kaznowie Kolonii

674 744,76

30,2

RAZEM

  1 755 572,18

27,5

10 września 2019 r. podpisana została umowa z Wojewodą Lubelskim w sprawie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.065.328,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych 103626L i 103627L w Rozkopaczewie", zgodnie z zakresem rzeczowym określonym we wniosku nr FDS/G/180/2019 o dofinansowanie zadania. Wkład własny Beneficjenta w zakresie kosztu kwalifikowalnego zadania wynosi 885.140,72 zł. Łączny kwalifikowalny koszt realizacji zadania wynosi 2.950.468,72 zł. Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych zadania.

 

W ramach projektu
Celem głównym projektu jest propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego
Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Lubelski
Nr umowy: 00023-6523.2-SW0310049/17/18
Całkowita wartość projektu: 202 283,00 zł
Wartość dofinansowania: 144 220,00 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rybacki
Priorytet:  4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej
Czas realizacji: 2018 r.

 Rybactwo i morze

Czytaj więcej: Budowa pomostu pływającego nad jeziorem Miejskim w Ostrowie Lubelskim

    Przedmiotem projektu jest wymiana i przebudowa sieci wodociągowej istniejącego wodociągu na terenie miasta Ostrów Lubelski, rozbudowa części technologicznej Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 7,95 k Wp.
    Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu oraz jakości usług komunalnych w zakresie dostaw wody pitnej na terenie gminy Ostrów Lubelski.
Do osiągnięcia celu głównego prowadzić będą cele szczegółowe: zwiększenie dostępności mieszkańców gminy Ostrów Lubelski do nowoczesnej infrastruktury zaopatrzenia w wodę oraz zmniejszenie awaryjności stacji uzdatniania wody w Ostrowie Lubelskim. Mieszkańcy, którzy dzięki realizacji projektu zyskają dostęp do wysokiej jakości usług komunalnych, będą mogli zrezygnować z uciążliwych i kosztownych systemów indywidualnych w zakresie zaopatrzenia w wodę. Osoby obecnie objęte działaniem przedmiotowej infrastruktury zyskają wyższe bezpieczeństwo dostaw wody. Ograniczone zostaną czasowe niedobory wody oraz ograniczone ryzyka całkowitego odcięcia dostaw w przypadku awarii sieci wodociągowej czy stacji uzdatniania wody w Ostrowie Lubelskim. Dzięki zmniejszeniu awaryjności sieci wodociągowej i urządzeń stacji uzdatniania wody obniżone zostaną koszty eksploatacyjne infrastruktury komunalnej, a jej obsługa stanie się mniej uciążliwa zarówno dla operatora, jak i mieszkańców.
Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Lubelski
Nr umowy: RPLU.06.04.00-06-0046/17-00
Całkowita wartość projektu: 2 979 356,10 PLN
Wartość dofinansowania: 2 051 994,05 PLN
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
Działanie: Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa
Czas realizacji: 2017 r. – 2020 r.

logoUE lubelskie

Przedmiotem projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Gościniec w Ostrowie Lubelskim oraz przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ostrowie Lubelskim.

Celem projektu jest poprawa jakości życia poprzez zapewnienie właściwych warunków sanitarnych dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów poprzez zwiększenie dostępu do infrastruktury oczyszczania ścieków.

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Lubelski
Nr umowy: RPLU.06.04.00-06-0081/15
Całkowita wartość projektu: 8 022 697,37 PLN
Wartość dofinansowania: 4 078 777,04 PLN
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
Działanie: Działanie 6.4  Gospodarka wodno-ściekowa
Czas realizacji: 2015 r. – 2019 r.

logoUE lubelskie

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi