Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 

gison sip1

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

Projekty

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Dotacje z budżetu państwa

indeks22

Dotacje z budżetu państwa

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

Wydarzenia w roku 2024

Dnia 1 stycznia 2024 r. weszła w życie uchwała Nr LI/320/23 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości gminnej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Ostrów Lubelski. Na podstawie powyższej uchwały o zapomogę z tytułu urodzenia dziecka mogą ubiegać się rodzice (matka lub ojciec), opiekun prawny lub opiekun faktyczny, który zamieszkuje co najmniej przez rok przed urodzeniem dziecka na terenie Gminy Ostrów Lubelski, jak również w dniu składania wniosku. Zapomoga jednorazowa przysługuje w wysokości 800,00 zł na każde urodzone dziecko i na wniosek złożony po dniu 31 grudnia 2023 r. Wnioski o wypłatę zapomogi składa się w terminie 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną/opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego- w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 10 roku życia. Wniosek złożony po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.
Do wniosku należy dołączyć:
1) kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu),
2) oświadczenie potwierdzające zamieszkanie na terenie gminy Ostrów Lubelski uprawnionych osób, co najmniej od jednego roku przed dniem urodzenia się dziecka oraz potwierdzające zamieszkanie dziecka przy osobie uprawnionej (załącznik nr 1 do wniosku),
3) w przypadku dziecka przysposobionego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka-w przypadku gdy osoba ubiegająca się jest opiekunem faktycznym dziecka,
4) w przypadku dziecka będącego pod opieką opiekuna prawnego należy dołączyć orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego.
W przypadku niezależnego złożenia dwóch wniosków przez obydwoje rodziców zapomoga przyznawana jest temu z rodziców, pod którego opieką dziecko faktycznie przebywa. Wnioski można pobierać i składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim, ul. Partyzantów 14. Powyższa uchwała została przygotowana na wniosek Burmistrza Ostrowa Lubelskiego.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranie
Pobierz plik (WNIOSEK.docx)WNIOSEK.docx 13 kB77

Wszystkim producentom rolnym przypominamy o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który posiada gospodarstwo rolne powyżej 1 ha użytków rolnych, według stanu na dzień 1 lutego danego roku określony w ewidencji gruntów i budynków, będących własnością, lub współwłasnością. Wniosek może złożyć również dzierżawca. Z gruntów będących we współwłasności z innymi osobami, może złożyć wniosek tylko jeden współwłaściciel, zaś pozostali współwłaściciele wyrażają pisemną zgodę składając podpisy na wniosku. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

W 2024 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju.
Oznacza to, że w 2024 r. producent rolny może uzyskać:
• 160,60 zł (110 x 1,46 zł) z 1 ha użytków rolnych,
• 58,40 zł (40 x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP bydła,
• 5,84 zł (4 x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej liczby świń.
• 58,40 zł (40 x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP owiec,
• 58,40 zł (40 x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP kóz,
• 58,40 zł (40 x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP koni.
Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.
W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu    do bydła do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW
a. od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub fakturę uproszczoną - paragon z NIP) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
b. od 1 sierpnia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub fakturę uproszczoną - paragon z NIP) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranie
Pobierz plik (Klauzula informacyjna.odt)Klauzula informacyjna.odt 85 kB114
Pobierz plik (OŚWIADCZENIE.odt)Oświadczenie  18 kB106
Pobierz plik (Wniosek.pdf)Wniosek.pdf 878 kB124

W poniedziałek 22 stycznia, w 161. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego odbyło się uroczyste poświęcenie wyremontowanego pomnika Nieznanych Powstańców Styczniowych na cmentarzu parafialnym w Ostrowie Lubelskim.
W uroczystości  udział wzięli ks. Stanisław Kluska proboszcz Ostrowskiej parafii, Kazimierz Kosiak Przewodniczący Rady Miejskiej, Józef Gruszczyk Burmistrz Ostrowa Lubelskiego, Sylwia Szczepańska sekretarz gminy, Katarzyna Równiak Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim wraz z młodzieżą i nauczycielami, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz mieszkańcy.
Następnie złożyliśmy wiązanki i zapaliliśmy znicze. Poświęcenie pomnika Nieznanych Powstańców Styczniowych było nie tylko ważnym wydarzeniem dla lokalnej społeczności, ale również upamiętnieniem bohaterów, którzy oddali swoje życie w walce o wolność i niepodległość Naszej Ojczyzny. Wszystkim obecnym dziękujemy za udział w uroczystości. Księdzu Proboszczowi za poświecenie pomnika. Serdeczne podziękowania kierujemy również do pocztów sztandarowych, młodzieży szkolnej wraz z opiekunami.
Remont pomnika był możliwy dzięki otrzymanej dotacji celowej udzielonej z budżetu Wojewody Lubelskiego na zadanie pn. Remont obiektu grobownictwa wojennego: "Mogiła zbiorowa Powstańców Styczniowych na Cmentarzu Parafialnym w Ostrowie Lubelskim" w kwocie 20 300 złotych.

 

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego, działając na podstawie art. 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ostrów Lubelski na lata 2023-2030 oraz projektu uchwały Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Ostrów Lubelski. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do obu projektów. Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 22 stycznia 2024 r. do dnia 25 lutego 2024 r. w formie:
- Spotkania konsultacyjnego z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione główne założenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ostrów Lubelski. Spotkanie odbędzie się w dniu 12 lutego 2024 r. o godzinie 16:00 w Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim ul. Partyzantów 14,
- zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag,
- wypełnienia ankiety.
Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego https://umigostrowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=374.

 

W dniu 15 stycznia 2024 roku otworzono oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych. Do przetargu przystąpiły 3 firmy, a najtańszą ofertę opiewającą na 198 030,00 zł złożyła GREEN WAY Kamila Sadowska. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia posiada zabezpieczone środki w wysokości 206 718,00 zł.

Postępowanie współfinansowane jest ze środków PFRON w ramach obszaru „Program wyrównywania różnic między regionami III”, Obszar D.

W miniona niedzielę (14 stycznia) sala kinowa Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim zatrzęsła się od dźwięków kolęd i pastorałek, które zgromadziły mieszkańców w jednym wspólnym śpiewie. Publiczność nie tylko słuchała, ale także czynnie włączyła się w kolędowanie, tworząc atmosferę pełną wspólnoty i świątecznej atmosfery.
Na scenie pojawiły się różnorodne talenty z regionu, obejmujące Chór Parafialny, Szkoły Podstawowe z Ostrowa Lubelskiego, Nowej Jedlanki i Kolechowic, oraz grupy taneczne, takie jak Mini Densiaki, Densiaki, Grow Bit, Juniorki z CK Ostrów Lubelski. Agnieszka Budzyńska z WTZ, Tremolo DPS, Supersmyki z Przedszkola Samorządowego, Zespół śpiewaczy Ostrowianki Polesianki, Zespół Młode Rozkopaczewianki, Zespół Wokalny Kaznowianki, Kapela "Jak dawniej", i Orkiestra OSP wnieśli do świątecznej atmosfery różnorodne brzmienia, od tradycji po nowoczesność.
Wyjątkowość tego wydarzenia podkreśla nie tylko różnorodność wykonawców, ale także ich repertuar. Kolędy i pastorałki zabrzmiały w nowoczesnych aranżacjach, łącząc tradycję z nowoczesnością, tworząc niepowtarzalne doświadczenie muzyczne.

Czytaj więcej: Wyjątkowe chwile Ostrowskich Spotkań z Kolędą

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi