W dniu 18 czerwca 2018 r. Burmistrz Ostrowa Lubelskiego podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych Parczew Spółka Akcyjna z Parczewa na wykonanie robot budowlanych polegających na„Przebudowie drogi gminnej nr 103624L w Kolechowicach” od km 0+000 do km 1+475 (km roboczy) na odcinku od drogi gminnej nr 103621L do drogi gminnej nr 103625L. Długość drogi objętej zadaniem wynosi 1,475 km. Termin wykonania zadania ustalony został do dnia 31.10.2018 r. Wynagrodzenie wykonawcy robót wynosi 1 119 347,50zł.Inwestycja jest realizowana z dofinansowaniem rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. Wnioskowana kwota dofinansowania z dotacji celowej z budżetu państwa 769 435,00 zł. Procentowy udział wnioskowanej dotacji w kosztach kwalifikowalnych zadania : 70%.