foto

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego informuje, że wyłoniony w przetargu wykonawca robót - firma SAM, Sp. z o.o, wydłużył termin związania ofertą,do 17 sierpnia 2018 roku.

Czas ten jest potrzebny na uzyskanie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które wymagane jest do podpisania umowy
na dostawę i montaż kolektorów słonecznych.

Gmina Ostrów Lubelski wyraziła zgodę na wydłużenie terminu związania z ofertą. Jeśli do tego czasu Wykonawca nie przedstawi zabezpieczenia (w gotówce lub gwarancji bankowej), przetarg na montaż kolektorów zostanie unieważniony i rozpoczniemy procedurę wyboru nowego wykonawcy (po uzyskaniu zgody Urzędu Marszałkowskiego).

Wszelkie opóźnienia w realizacji inwestycji
nie powstały z winy Gminy Ostrów Lubelski.