Informacja o wyniku konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Ostrów Lubelski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.