W dniu 9 października otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego informację, że na podstawie uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 20 września 2018 roku wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim” złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO WL na lata 2014-2020, został wybrany do dofinansowania. Wniosek spełnił wszystkie kryteria wyboru projektów oraz został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów uzyskując 85 punktów. W ramach inwestycji wykonana zostanie termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim oraz remont sali gimnastycznej. Całkowity koszt wyniesie 2 000 000 zł. Kwota dofinansowania to 1 300 000 zł. Inwestycja realizowana będzie w latach 2019 – 2021.