Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

gison sip1

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

Projekty

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Dotacje z budżetu państwa

indeks22

Dotacje z budżetu państwa

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

Zaopatrzenie w wodę.

Obecnie miasto zaopatrywane jest w wodę ze stacji wodociągowej zlokalizowanego we wschodniej części miasta. Studnie (szt 2) budynek hydroforni oraz dwa zbiorniki wyrównawcze, każdy o pojemności 150m3 znajdują się na terenie wygrodzonym z zachowaniem strefy ochrony bezpośredniej. Miejskie ujęcie wody zasila 22,6 km sieci wodociągowej na terenie miasta i wieś Bójki (2,6 km).

Na terenie gminy Ostrów Lubelski istnieją 4 wiejskie wodociągi grupowe zasilane z ujęć wód podziemnych. Średni wskaźnik dla gminy wynosi 94% gospodarstw domowych korzystających z sieci wodociągowych. Obecnie ułożonych jest 96,4 km sieci wodociągowej (bez przyłączy).

Wodociągi te zasilane są przez następujące ujęcia wody: Jamy, Kolechowice, Kaznów, Rozkopaczew.

Wodociąg Jamy,do którego są podłączone tereny zabudowy zagrodowej wsi: Jamy, Babianka i PG Ryb. Babianka, zasilany z istniejącego ujęcia we wsi Jamy o zatwierdzonych zasobach. Występują dwie studnie głębinowe. Wydajność pomp 80 m3/d. Długość wodociągu 1,8 km + 1,1 km Babianka. Obecne zużycie wody około 40 m3/d.

Wodociąg Kaznów o zasięgu: wieś Kaznów, Kolonia Kaznów zasilany z istniejącego ujęcia we wsi Kaznów o wydajności 85 m3/d; długość wodociągu 9,3 km.

Wodociąg Kolechowice o zasięgu: Kolechowice, Kolonia Kolechowice, Kolechowice Folwark, Rudka Kijańska zasilany jest z istniejącego ujęcia Kolechowice o zatwierdzonych zasobach i wydajności pomp 200 m3/d; długość sieci 22,3 km.

Wodociąg Rozkopaczew o zasięgu: Rozkopaczew, Wólka Stara Kijańska, Radzic Nowy, zasilany jest z istniejącego ujęcia we wsi Rozkopaczew. Woda z ujęcia wydobywana jest z dwóch studnii przy docelowym zapotrzebowaniu Q śr.d = 150 m3/d, długość sieci 46,0 km + 2,7 Radzic Nowy.

Pozostałe zabudowania na terenach rolnych - siedliska rozproszone i kolonijne zaopatrywane są w wodę indywidualnie.

Średniodobowe zużycie wody w wodociągach wiejskich jest znacznie poniżej możliwości ich wydajności. Sytuacja zmienia się podczas długotrwałych upałów. Jakość wody z poszczególnych ujęć, odpowiada warunkom dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Odprowadzenie ścieków sanitarnych i deszczowych

Miasto Ostrów Lubelski posiada własną oczyszczalnię ścieków oraz wybudowaną część głównego układu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej.

W/w oczyszczalnia znajduje się w północnej części miasta przy drodze Ostrów -Bójki. Podstawowym obiektem tej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej jest jeden kontener „Bioblok St. W - 400". Przepustowość nominalna oczyszczalni wynosi Qdśr=220m3/d, Qrmax=80300m3/r (pozwolenie wodnoprawne 31.07.2013r.)

Wykonany wyżej obiekt stanowi I etap realizacji inwestycji. Wody pościekowe odprowadzane są do rowu otwartego i dalej do rzeki Tyśmienicy odprowadzającej swoje wody do rzeki Wieprz. Opracowana w 1999 roku "Ocena oddziaływania na środowisko oczyszczalni ścieków w Ostrowie Lubelskim" wykazuje, że oddziaływanie oczyszczalni mieści się zgodnie z przepisami w granicach parceli, natomiast zasięg wpływów zapachowych, które mogłyby być uciążliwe dla działek rekreacyjnych wynosi 35 m w kierunku południowym.

Sieć kanalizacyjna istnieje w mieście Ostrowie Lubelskim oraz we wsiach Bójki i Jamy. Na pozostałym obszarze gminy gospodarka ściekowa jest nieuporządkowana. Ścieki odprowadzane są do szamb i zbiorników bezodpływowych. U większości użytkowników szamba nie są szczelne. Ścieki deszczowe nie posiadają zorganizowanego systemu odprowadzania zarówno w mieście jak i na terenie gminy. Wody opadowe odprowadzane są do rowów lub naturalnych cieków powierzchniowych.

W dniu 20.11.2005 roku na terenie oczyszczalni ścieków dokonano uroczystego otwarcia Stacji Odwadniania Osadów Ściekowych. Inwestorem zadania była Gmina Ostrów Lubelski a wykonawcą robót miejscowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W stacji pracują urządzenia typu „DRAIMAD” produkcji firmy „EKO FINN” sp. z o.o. z Gdańska. Stacja jest inwestycją proekologiczną, pozwalającą na zagospodarowanie osadów ściekowych zgodnie z ustawą o ochronie środowiska.

W dniu 03.09.2009 roku zamontowano sito skratkowe z wannaą dolną wraz z szafą sterowniczą do mechanicznego oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń stałych (skratek).

            W 2015 roku Gmina Ostrów Lubelski podjęła kroki związane z modernizacją oczyszczalni ścieków.


Zaopatrzenie w ciepło

Miasto nie posiada ogólnomiejskiego systemu zaopatrzenia w ciepło. Dla potrzeb mieszkańców i obiektów zakładów obecnie eksploatowanych funkcjonują kotłownie lokalne opalane węglem, koksem lub olejem opałowym, zarówno w mieście jak i w gminie.

W bilansie mocy źródeł ciepła w mieście Ostrów Lubelski: kotłownie węglowe posiadają moc równą około 2,5 MW, olejowe 40 kW. Na terenie miasta występuje znikoma sieć ciepłownicza zlokalizowana w rejonie istniejących kotłowni lokalnych.

Zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem ścieków zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkamiowej w Ostrowie Lubelskim.

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi