Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30

 

gison sip1

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

Projekty

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Dotacje z budżetu państwa

indeks22

Dotacje z budżetu państwa

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego ogłasza otwarty nabór na członków komitetu rewitalizacji Gminy Ostrów Lubelski.

Komitet Rewitalizacji Gminy Ostrów Lubelski stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy Ostrów Lubelski w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo – doradczą Burmistrza Ostrowa Lubelskiego.

Zasady wyznaczania składu Komitetu:
1. Komitet liczy nie więcej niż 12 członków, w tym:
1) do 2 mieszkańców obszaru rewitalizacji, oraz właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych:
2) do 2 mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji;
3) do 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą na terenie Gminy Ostrów Lubelski;
4) do 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizacji społecznych i grup nieformalnych działających lub zamierzających działać na terenie Gminy Ostrów Lubelski,
5) do 2 przedstawicieli organów władzy publicznej lub podmiotu realizującego na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa;
6) do 2 przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim, gminnych jednostek organizacyjnych, organów doradczych i konsultacyjnych gminy.


2. Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie złożenia formularza zgłoszeniowego, obejmującego dane określone w treści ogłoszenia Burmistrza Ostrowa Lubelskiego.
3. Kandydat na Członka Komitetu może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy i tylko jako przedstawiciel jednej kategorii podmiotów wskazanych w ust. 1.
4. Termin na złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami wynosi 21 dni, licząc od opublikowania ogłoszenia.
5. O złożeniu w terminie formularza zgłoszeniowego decyduje data jego wpływu.
6. Dokumenty złożone przez kandydatów w ramach naboru kandydatów na Członków Komitetu nie podlegają zwrotowi.
7. Każdy z członków Komitetu musi być mieszkańcem Gminy Ostrów Lubelski.
8. Członkiem Komitetu nie może być osoba niepełnoletnia.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych:
1. Pisemną deklarację chęci przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji należy sporządzić i złożyć na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór zawarty jest w załączniku Nr 1 do Regulaminu Komitetu Rewitalizacj stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LVI/342/24 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Ostrów Lubelski.
2. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście lub nadesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2024 r. do godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Lubelskim, ul. Partyzantów 1, 21-110 Ostrów Lubelski w sekretariacie (pok. nr 14).
3. Dla formularzy nadesłanych pocztą liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego.
4. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 81 852 00 03.
5. Rozpatrzeniu podlegają tylko kompletne formularze zgłoszeniowe i złożone w terminie.

 

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi