Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wsparcie

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

bunia

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Dotacje z budżetu państwa

indeks22

Dotacje z budżetu państwa

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

Zadaniem własnym gminy jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych co wynika z art.4 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zadania te obejmują w szczególności:

 • zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

 • udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży,

 • ustalanie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontrolę przestrzegania zasad obrotu tymi napojami,

 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalanego corocznie przez Rade Miejską w Ostrowie Lubelskim

W celu powyższych działań Burmistrz powołał Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKPiRPA).

GKPiRPA działająca na terenie Gminy Ostrów Lubelski podejmuje działania zmierzające do stosowania różnych form pomocy profilaktyczno - leczniczych nad osobami uzależnionymi od alkoholu, środki finansowe na działalność pozyskiwane są z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.

Skład GKPiRPA w Ostrowie Lubelskim:

 1. Agnieszka Baran - Przewodniczący

 2. Iwona Drozd

 3. Maria Strudzińska

 4. Bogumił Szydełko

 5. Krzysztof Nawrocki

Informacja na temat leczenia odwykowego

Leczenie osób uzależnionych od alkoholu jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony jedynie przez Sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o zobowiązanie do leczenia odwykowego są wydziały rodzinne i nieletnich w Sądach Rejonowych.

Niniejszą procedurę regulują przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).

PRZEBIEG PROCEDURY:

W jaki sposób zgłosić kogoś na leczenie odwykowe?

Pierwszym krokiem realizacji procedury zobowiązania do leczenia odwykowego jest złożenie wniosku w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu

Do kogo kierować wniosek?

Wniosek kierujemy do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrowie Lubelskim

Gdzie i w jakiej formie składać wniosek?

Wniosek kierujemy w formie pisemnej pocztą na adres:

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrowie Lubelskim ul. Partyzantów 1, 21-110 Ostrów lubelski

lub bezpośrednio składamy w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim pok. nr 8.

Przesłanki złożenia wniosku

Wniosek składamy wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

- rozkład życia rodzinnego

- demoralizację małoletnich,

- uchylają się od pracy,

- systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny

Jakie informacje są potrzebne przy składaniu wniosku?

Wnioskodawca:

- imię i nazwisko

- adres zamieszkania

Dane osoby zgłoszonej do leczenia:

- imię i nazwisko

- adres zamieszkania

- data urodzenia

- adres zamieszkania

- uzasadnienie

Kto może złożyć wniosek?

Członek rodziny, krewny, sąsiad lub instytucja: OPS, Policja, Prokuratura, kuratorzy sądowi, itp.

Jaki jest tryb postępowania?

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 • rozpatruje zasadność wniosku o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego w stosunku do osób nadużywających alkoholu,

 • przeprowadza z osobami rozmowy motywujące do podjęcia leczenia,

 • zaleca podjęcie leczenia lub spotkań indywidualnych z psychologiem,

 • w przypadku odmowy podjęcia dobrowolnego leczenia przez osobę mającą problem alkoholowy, kieruje ją na badania przeprowadzane przez biegłych sądowych (psychiatrę i psychologa), w celu uzyskania stosownej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

 • po uzyskaniu opinii biegłych GKPiRPA zamyka sprawę w przypadku, gdy nie ma podstaw do leczenia, bądź kieruje osobę na leczenie w warunkach stacjonarnych lub ambulatoryjnych, zgodnie z zaleceniami biegłych,

 • w przypadku braku respektowania zaleceń, komisja kieruje wnioski do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia obowiązku podjęcia leczenia odwykowego

Gdzie można uzyskać informacje?

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tel. 81 852 00 03,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w punkcie informacyjnym przy ul. Partyzantów 14
w poniedziałki od godz.15:00 do 18:00 osobiście

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Punkt Konsultacyjno-informacyjny

dla osób z problemem alkoholowym

dla rodzin osób, u których istnieje podejrzenie problemu uzależnienia

dla ofiar i sprawców przemocy

Dyżury terapeutyczne w punkcie konsultacyjnym pełni Pani Maria Strudzińska - specjalista ds. uzależnień, w każdy poniedziałek w godz. 15 00 - 18 00 w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Partyzantów 14

Zadania punktu:

 • motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i współuzaleznionych do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego,

 • motywowani osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia,

 • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,

 • rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,

 • inicjowanie interencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi